OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1. E-shop umístěný na stránkách svatba-oznameni.cz (dále jen “internetový obchod”) je provozován
společností LarisPrint s.r.o., IČO: 55 735 495, se sídlem Šancová 88, Bratislava 83104, Slovenská republika
(dále jen “prodávající“).
1.2. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění ZOOU a to zveřejněním
aktuálního znění ZOOU na webových stránkách internetového obchodu.

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.
2.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,
adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracování uvedených
osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž stranou je kupující, nebo k provedení
opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti kupujícího ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1
písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje
směrnice 95/46 / ES. Účelem zpracování osobních údajů je plnění závazků vyplývajících z kupní
smlouvy (realizace objednávky).
2.3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně
pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních
údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.
2.4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
2.5. Prodávající se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci
objednávky kupujícího. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám, kromě osoby,
která zajišťuje dodávku zboží – ve většině případů Česká pošta.
2.6. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v těchto všeobecných
obchodních podmínkách pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého kupujícím
dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli
písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení prodávajícímu.
2.7. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými
právními předpisy ČR.
2.8. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího podléhají dohledu odpovědné osoby ve
smyslu platných právních předpisů.
2.9. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat
způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním
předpisem a ani je nebude obcházet.

3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 7.6.2021.