svatebni oznameni, svatebni pozvanky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

Nákup zboží prostřednictvím webové stránky www.svatba-oznameni.cz mohou uskutečňovat fyzické a právnické bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, tj. Laris Print s.r.o., IČ: 55 735 495 , se sídlem Šancová 88, Bratislava 83104, Slovenská republika (dále jen “provozovatel”) nebo Miriama s.r.o., Šancová 88, 83104 Bratislava, IČO: 48 284 904, DIČ:2120136381, uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen “obchod”)

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupujícím je každá osoba (fyzická či právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku. Elektronickou objednávkou se rozumí

1) odeslaný elektronický formulář, který obsahuje seznam objednaného zboží, cenu a informace o kupujícím (tyto informace jsou blíže specifikované v odstavci VII.),

2) potvrzující e-mail kupujícího odeslán na adresu prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Zbožím se rozumí všechny produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím internetového obchodu.

II. Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí do objednávkového formuláře. Každá objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, e-mailovou adresu, druh nakupovaného zboží. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.

Po odeslání objednávky je objednávka zpracována a kupujícímu je obratem doručen email o přijetí objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky.

V případě použití online editoru dochází k platbě na webové stránce provozovatele elektronickým převodem. Po převodu je na email zákazníka odeslána e-faktura. Original faktury je součástí zásilky s produkty.

V případě využití služeb grafika, tedy přes oslovení emailem nebo telefonicky, jsou všechny přijaté elektronické objednávky považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou závazné. Po přijetí emailu sestaví provozovatel kupujícímu návrh podle zadaných informací. Kupující je povinen tento návrh do 72 hodin potvrdit, jinak bude elektronická objednávka provozovatelem zrušena. Potvrzením návrhu se kupující zavazuje k převzetí a zakoupení objednaného a potvrzeného zboží.

Grafické úpravy menšího rozsahu, jako například změna písma, barev, umístění objektů, jsou v rámci prvotních úprav zaslaných prostřednictvím internetového formuláře bezplatné. Tyto úpravy drobného charakteru by neměly přesáhnout 10 min. práce grafika. Jakákoliv úprava nad rámec je účtována dle aktuálního ceníku jako grafická hodina. O úpravách většího rozsahu je kupící předem informován. Každá další změna nad rámec těchto změn, přijatá v e-mailu nebo telefonicky, je zpoplatněna částkou 150 Kč za jeden e-mail se změnami.

K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde e-mailovým potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká záväzkovoprávny vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nepotvrzením návrhu, který byl provozovatelem zaslán e-mailem na adresu objednavatele, do 72 hodin od odeslání návrhu. Kupující může stornovat objednávku také telefonicky nebo e-mailem.

Předmětem koupě je zboží upravené na míru podle přání kupícího. Vzhledem k povaze předmětu koupě podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemá kupující možnost odstoupit od zmluvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. Dodací podmínky

Dodacím místem se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v e-mailu, který kupující zašle provozovateli na jeho výzvu po potvrzení objednávky, nebo které uvedl v procesu realizace nákupu v e-shopu. Zboží bude dodáno prostřednictvím služeb České pošty nebo kurýrem, podle konkrétního požadavku kupujícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši.

Prodávající expeduje zboží kupujícímu v co možná nejkratší době (cca. 3-4 pracovní dny, nejvýše však do 1 týdne) po přijetí návrhu. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to okolnosti vyžadují. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí prodávající o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží.

Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici, případně v bublinkové fólii. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku prodávajícího. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že zboží je stále dostupné.

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den potvrzení objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního, jakož i opětovného doručení zboží.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce.

IV. Kupní cena, platby

Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Placení kupní ceny probíhá dobírkou, vkladem na účet, internet bankingem nebo v hotovostí. V případě úhrady formou vkladu na účet nebo přes internet banking, je kupující povinen uhradit sjednanou částku v co nejkratším čase po potvrzení objednávky.

Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny symbolem “akce”. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo v čase, který je definován v podmínkách akce.

V. Objednávka uskutečněna online prostřednictvím editoru svatebních oznámení

Objednávku svatebních oznámení je možné uskutečnit i online prostřednictvím systému “editor svatebních oznámení”, nacházejícího se na webových stránkách prodávajícího (dále jen “editor”). V případě uskutečnění objednávky prostřednictvím editoru je objednávka závazná a platná v momentě její realizace. Objednávka se považuje za realizovanou v případě uskutečnění platby.

V editoru lze upravit svatební oznámení a pozvánku ke svatebnímu stolu.

Tiskoviny a produkty nad rámec možností editoru, zadané v procesu objednávání kupujícím do objednávkového formuláře, jako např. etikety, jmenovky, svatební menu a další, budou kupujícímu před výrobou vyhotoveny v grafické podobě a elektronicky zaslané na emailovou adresu klienta za účelem kontroly a potvrzení. Po obdržení souhlasu od kupujícího se zaslaným návrhem bude objednávka vyrobena a expedována dle požadavků kupujícího.

Veškeré změny v textu a designu uskutečněné kupujícím, jakož i údaje zadané v objednávkovém procesu (údaje o kupujícím, údaje o objednávce) jsou pro prodávajícího závazné a podle nich přistupuje k výrobě tiskovin a doručení objednávky. V případě dodatečných změn na objednávce je nutné tyto informace uvést do pole “Poznámky” v procesu objednání nebo prodávajícího neprodleně kontaktovat.

Prodávající neodpovídá za sníženou kvalitu tištěných výrobků způsobenou nepozorností kupujícího nebo neodborným zhotovením designu oznámení a pozvánek kupujícím, jako např. umístění textu v místě pro ořez, gramatické chyby, nezarovnaný text, nevystředněný text, nekorespondující barevnost, různé typy písma na oznámení a pozvánce a jiné.

Změny v objednávce je možné dohodnout s prodávajícím před výrobou objednávky maximálně 24 hodin po realizaci objednávky.

VI. Svatební oznámení  tištěné metalickou fólií

Kupující dostává cenovou nabídku na technologii přímého potisku metalické fólie na podklad. Dosahuje kvality 200dpi. Jedná se o cenově a časově dostupnou a výhodnou technologii. Tím, že dosahuje úrovně kvality tisku 200dpi, mohou být menší prvky tisku méně ostré. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme zaslání vzorku nebo osobní shlédnutí vytištěných oznámení v našich katalozích v tiskárně. V případě reklamace kvalitativní úrovně tisku, která je zapříčiněna maximálně dosažitelným rozlišením 200dpi, nebude tato akceptována.

Informace ohledně média – Čirý plast

Čirý plast používaný pro digitální tisk je povrchově měkký a podléhá mechanickému opotřebení, které může být pod určitým světelným úhlem viditelné. Čirý plast se nechová jako sklo, ani tak nevypadá. Manipulace s takovým médiem může na jeho povrchu zanechat stopy v závislosti na způsobu a účelu manipulace. Během tiskového procesu dochází ke kontaktu s přenosovými válci, které na tomto médiu mohou zanechat stopy. Za takové povrchové změny nepřebíráme zodpovědnost. Rovněž nepřebíráme odpovědnost za povrchové změny způsobené manipulací po předání výrobku zákazníkovi.


VII. Reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů České republiky.

Prodávající neodpovídá za gramaticky nesprávný text nebo jiné závady na oznámení, které byly kupujícím schváleny a potvrzeny před tiskem. Finální podnět na tisk dává prodávajícímu kupující po schválení vypracovaných návrhů, které jsou kupujícímu zaslány elektronicky nebo poštou. Reklamace je možná jen pokud se dodané zboží líší od návrhu, které kupující schválil.

Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností na vlastní náklady.

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně.

Akceptovány jsou pouze ty reklamace, kde je prokazatelná závada na oznámení nebo je konečné oznámení odlišné od tištěného vzorku, který byl kupujícímu zaslán na jeho podnět.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně faktury prodávajícímu. Po úspěšném vyplnění a odeslání reklamačního formuláře obdrží kupující od prodávajícího automatické potvrzení přijetí reklamace na e-mail.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě, a to písemně (e-mailem nebo poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, popř. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě.

Reklamace přijaté na základě barevné odlišnosti vytištěného zboží a oznámením v elektronické podobě zobrazeném na monitoru kupijícího není možné přijat, jelikož prodávající neodpovídá za nastavení monitoru kupujícího.

V případě reklamace metalických oznámení a jejich kvalitativní úrovně tisku, která je zapříčiněna maximálně dosažitelným rozlišením 200dpi, nebude tato akceptována, jelikož 200dpi je služba, kterou si zákazník objednal. O úrovni kvality tisku a jejích možnostech a omezeních informuje prodávající kupujícího v emailu s nabídkou oznámení.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nošením výrobku za nevhodných podmínek, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

VIII. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracování uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž stranou je kupující, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti kupujícího ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES. Účelem zpracování osobních údajů je plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy (realizace objednávky).

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Prodávající se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci objednávky kupujícího. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám, kromě osoby, která zajišťuje dodávku zboží – ve většině případů Česká pošta.

Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v těchto všeobecných obchodních podmínkách pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého kupujícím dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení prodávajícímu.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího podléhají dohledu odpovědné osoby ve smyslu platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení “Obchodních podmínek” ve znění platném v den odeslání této objednávky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánem České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito “Obchodními podmínkami”, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony českého právního řádu.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od smlouvy.

Platné od 16.10.2023